Đăng ký cấp tên miền danh hiệu

Link: DangKy.danhhieu.com / Register.danhhieu.com

Các tên miền danh hiệu phụ sub.danhhieu.com sẽ được cấp phát bằng cách đăng ký tại trang này, còn các tên miền danh hiệu chính main.danhhieu.com (danh hiệu Quốc Khí) sẽ được cấp cho các hiền tài được mọi người tiến cử qua TienCu.com và bình bầu qua BinhBau.com

Hãy đăng nhập bằng Gmail mà bạn tạo Tentuoi.com để điền biểu mẫu đăng ký bên dưới