Hướng dẫn đăng ký

Các biểu mẫu đăng ký bên dưới đều có hai bước:

Bước 1: đăng ký để được bình chọn một tên miền

Trong bước đăng ký này bạn cần gửi các hình ảnh minh chứng cho năng lực của bạn. Các hình ảnh này sẽ được đăng công khai lên trang chứng nhận của bạn. 

Tên miền này cũng sẽ xuất hiện trên YourCVname.mainCV.com để mọi người bắt đầu bình chọn cho bạn. 

Tên miền này sẽ có trong danh sách bình chọn của biểu mẫu trên YourCVname.voteCV.com

Bước 2: đăng ký vào vòng chung khảo VNexam.com

Nếu bạn đã đạt số phiếu bình chọn theo tiêu chuẩn của tên miền đó thì hãy đăng ký vào vòng chung khảo VNexam.com. Nếu bạn vượt qua vòng chung khảo dành cho loại tên miền đó thì bạn sẽ được cấp tên miền danh hiệu. 

Đăng ký tên miền prize.cupVN.com

Đăng ký prize.cupVN.com tại Register.prize.cupVN.com

Đăng ký reward.cupVN.com tại Register.reward.cupVN.com

Đăng ký medal.cupVN.com tại Register.prize.cupVN.com


Đăng ký tên miền danh hiệu UNI.cupVN.com

Đăng ký UAH.cupVN.com dành cho thành viên từ trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn tại Register.UAH.cupVN.com

Đăng ký tên miền danh hiệu Brand.cupVN.com

Đăng ký FPT.cupVN.com dành cho thành viên từ tập đoàn FPT.vn tại Register.UAH.cupVN.com

Đăng ký tên miền danh hiệu Country.cupVN.com

Đăng ký FPT.cupVN.com dành cho thành viên từ tập đoàn FPT.vn tại Register.UAH.cupVN.com

Đăng ký tên miền danh hiệu pro.cupVN.com

Đăng ký pro.cupVN.com dành cho những người chuyên nghiệp tại Register.pro.cupVN.com

Đăng ký tên miền danh hiệu main.cupVN.com

Đăng ký main.cupVN.com dành cho những người chuyên nghiệp tại Register.main.cupVN.com