Sub.DanhHieu.com

Tên miền danh hiệu phụ

Link: sub.danhhieu.com

Brand.danhhieu.com - Danh hiệu phụ của các thương hiệu

country.danhhieu.com - Danh hiệu phụ cho người gốc Việt tại các quốc gia

Giới thiệu

Tên miền danh hiệu chính (main.danhhieu.com) là các tên miền cấp 2 (có hai phần ngăn cách bởi một dấu chấm "." như student.vn). Còn tên miền danh hiệu phụ (sub.danhhieu.com) là các tên miền cấp 3 (có ba phần ngăn cách nhau bởi hai dấu chấm "." vì có thêm một phần phụ thêm vào tên miền danh hiệu chính như UAH.student.vn là danh hiệu của sinh viên trường đại học UAH.edu.vn).

Có hai loại tên miền phụ là tên miền phụ của thương hiệu brand.danhhieu.com và tên miền phụ của quốc gia country.danhhieu.com:

Quy trình cấp tên miền danh hiệu phụ

Vui lòng xem quy trình cấp tên miền danh hiệu phụ tại Rule.Danhhieu.com


Các tên miền chính

NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

NGÀNH KINH TẾ

NGÀNH Y DƯỢC

NGÀNH KỸ THUẬT

NGÀNH NGHỆ THUẬT

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CÁC CHUYÊN GIA

CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO